สินค้าอันตราย คือะไรกันนะ?

August 26 2019

สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) หมายถึง สิ่งของ หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศ หรือ น้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน หรือต่อสภาพแวดล้อม

การจำแนกประเภทสินค้าอันตราย

สารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ที่ถูกำหนดให้เป็นสินค้าอันตราย จะต้องถูกจัดอยู่ในประเภทหนึ่งใน 9 ประเภท (Class) ตามลักษณะความเสี่ยงที่เด่นที่สุด ทั้งนี้ อาจมีการกำหนดเป็นประเภทย่อยของความเสี่ยงนั้นๆ ตามการแบ่งของสหประชาชาติ

ประเภท 1: วัตถุระเบิด

1.1 สารหรือสิ่งของที่มีอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล

1.2 สารหรือสิ่งของที่มีอันตรายจากการพุ่งกระเด็นแต่จะไม่ระเบิดทั้งมวล

1.3 สารหรือสิ่งของที่มีอันตรายจากการติดไฟและมีการระเบิดหรือพุ่งกระเด็นหรือทั้งสองอย่างแต่จะไม่ระเบิดทั้งมวล

1.4 สารหรือสิ่งของที่ไม่สามารถระบุลักษระการระเบิดได้ชัดเจน

1.5 สารที่ไม่มีความไวต่อการระเบิดและมีอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล

1.6 สารที่ไม่มีความไวต่อการระเบิดและไม่มีการระเบิดทั้งมวล

ประเภท 2: ก๊าซ

2.1 ก๊าซไวไฟ

2.2 ก๊าซไม่ไวไฟและไม่มีพิษ

2.3 ก๊าซพิษ

ประเภท 3: ของเหลวไวไฟ

ประเภท 4: ของแข็งไวไฟ; สารที่ลุกไหม้ได้เอง; สารซึ่งเมื่อเปียกน้ำจะให้ก๊าซไวไฟ

4.1 ของแข็งไวไฟ สารที่ทำปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเอง และของแข็งวัตถุระเบิดที่ถูกทำให้เฉื่อยแล้ว

4.2 สารที่มีความเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้เอง

4.3 สารที่ให้ก๊าซไวไฟเมื่อสัมผัสน้ำ

ประเภท 5: สารออกซิไดส์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

5.1 สารออกซิไดส์

5.2 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

ประเภท 6: สารพิษและสารติดเชื้อ

6.1 สารพิษ

6.2 สารติดเชื้อ

ประเภท 7: วัตถุกัมมันตรังสี

ประเภท 8: สารกัดกร่อน

ประเภท 9: สารอันตรายเบ็ดเตล็ดและสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การกำหนดตัวเลขประเภทของสินค้าอันตรายนี้เป็นการกำหนดตามลักษณะความเสี่ยงของสินค้าอันตราย ไม่สะท้อนถึงระดับความรุนแรงของอันตรายจากสินค้าอันตรายนั้น

Please follow and like us:

Write a Reply or Comment