Tag: นำเข้าสินค้าทางบก

July 02 2019

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีมากๆเลย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านที่อยากทำธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าสินค้าด้วยวิธีการทางบก เรามาดูกันดีกว่าว่าการนำเข้าสินค้าทางบกเนี้ยะ มีขั้นตอน วิธีการ และควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มาดูกันเลย อันดับแรกเลยผู้ที่จะนำเข้าสินค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบ พิธีการต่างๆและการทำเอกสารของทางศุลกากรและหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยเอกสารที่ท่านต้องจัดเตรียมมี ดังนี้ ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผู้นําเข้าใช้สําหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม […]