Tag: ศุลกากร

July 08 2019

ศุลกากรเอาจริง! ตรวจกระเป๋า 23 สายพาน ป้องกันการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม

หลายคนที่ชอบฝากเพื่อนหิ้วของแบรนด์เนมเข้าประเทศอาจจะต้องชะงักนิดหน่อยกับข่าวนี้ เมื่อศุลกากรเตรียมการจัดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์ในการตรวจสอบกระเป๋า23 สายพาน เพื่อตรวจสอบกระเป๋าที่อาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า หรือสิ่งผิดกฏหมายเช่น ยาเสพติด ซากสัตว์เป็นต้น ทั้งนี้ทางกรมศุลกากรเองยังได้มีแนวความคิดที่จะนำเอาระบบ AI เข้ามาในการคำนวนภาษีศุลการแทนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อีกด้วย เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่สุดในการเรียกเก็บค่าภาษี และลดการหลีกเลี่ยงในการนำเข้าสินค้าผิดกฏหมาย โดยทางศุลกากรได้ยืนยันว่าการเก็บภาษีศุลกากรไม่ได้สูง หากเป็นการนำเข้า ของแบรนด์เนม อย่างเช่น กรณีของการนำนาฬิกาเข้ามา […]

July 05 2019

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ กรมศุลกากรได้พัฒนานำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของกรมศุลกากร ณ จุดนำเข้า-ส่งออก การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ คำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ […]

July 02 2019

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางบก

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีมากๆเลย ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำทุกท่านที่อยากทำธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าสินค้าด้วยวิธีการทางบก เรามาดูกันดีกว่าว่าการนำเข้าสินค้าทางบกเนี้ยะ มีขั้นตอน วิธีการ และควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มาดูกันเลย อันดับแรกเลยผู้ที่จะนำเข้าสินค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบ พิธีการต่างๆและการทำเอกสารของทางศุลกากรและหน่วยงานต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยเอกสารที่ท่านต้องจัดเตรียมมี ดังนี้ ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า แบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรกําหนดให้ผู้นําเข้าใช้สําหรับพิธีการศุลกากร ดังนี้ ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม […]