Tag: ส่งพัสดุ

August 26 2019

สินค้าอันตราย คือะไรกันนะ?

สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) หมายถึง สิ่งของ หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศ หรือ น้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน หรือต่อสภาพแวดล้อม การจำแนกประเภทสินค้าอันตราย สารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ที่ถูกำหนดให้เป็นสินค้าอันตราย จะต้องถูกจัดอยู่ในประเภทหนึ่งใน 9 […]