Tag: lazypax

August 26 2019

สินค้าอันตราย คือะไรกันนะ?

สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) หมายถึง สิ่งของ หรือวัตถุที่มีคุณสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพโดยตัวของมันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับสารอื่น (อากาศ หรือ น้ำ ฯลฯ) ทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน หรือต่อสภาพแวดล้อม การจำแนกประเภทสินค้าอันตราย สารหรือสิ่งของใดๆ ก็ตาม ที่ถูกำหนดให้เป็นสินค้าอันตราย จะต้องถูกจัดอยู่ในประเภทหนึ่งใน 9 […]

August 23 2019

มารู้จัก IATA กับ ICAO กันเถอะ

IATA (International Air Transport Association) หรือที่รู้จักกันในนามสมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินโดยภาคเอกชนระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2488 ที่กรุง ฮาวาน่า ประเทศคิวบาร์ มีหน้าที่ในการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ หาทางให้มีการร่วมมือกันระหว่างสายการบินสมาชิก ส่งเสริมมาตรฐานการบริการการด้านการขนส่งทางอากาศ โดยสามาจำแนกหน้าที่หลักออกมาได้ดังนี้ อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า เชื่อมโยงกันโดยถือตั๋วใบเดียวด้วยคุณภาพเท่าเทียมกัน ส่งเสริมด้านความปลอดภัย […]

July 08 2019

ศุลกากรเอาจริง! ตรวจกระเป๋า 23 สายพาน ป้องกันการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม

หลายคนที่ชอบฝากเพื่อนหิ้วของแบรนด์เนมเข้าประเทศอาจจะต้องชะงักนิดหน่อยกับข่าวนี้ เมื่อศุลกากรเตรียมการจัดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์ในการตรวจสอบกระเป๋า23 สายพาน เพื่อตรวจสอบกระเป๋าที่อาจมีการลักลอบนำเข้าสินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า นาฬิกา รองเท้า หรือสิ่งผิดกฏหมายเช่น ยาเสพติด ซากสัตว์เป็นต้น ทั้งนี้ทางกรมศุลกากรเองยังได้มีแนวความคิดที่จะนำเอาระบบ AI เข้ามาในการคำนวนภาษีศุลการแทนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อีกด้วย เพื่อให้ได้ความแม่นยำที่สุดในการเรียกเก็บค่าภาษี และลดการหลีกเลี่ยงในการนำเข้าสินค้าผิดกฏหมาย โดยทางศุลกากรได้ยืนยันว่าการเก็บภาษีศุลกากรไม่ได้สูง หากเป็นการนำเข้า ของแบรนด์เนม อย่างเช่น กรณีของการนำนาฬิกาเข้ามา […]

July 05 2019

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าทางเรือ

พิธีการศุลกากรนำเข้าทางเรือ กรมศุลกากรได้พัฒนานำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการบริการผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าระบบ TCS ผู้ประสงค์จะดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำการลงทะเบียนกับกรมศุลกากร เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบการผ่านพิธีการศุลกากรทางคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน SERVICE COUNTER ของเอกชนหรือที่จุดให้บริการของกรมศุลกากร ณ จุดนำเข้า-ส่งออก การลงทะเบียนกับกรมศุลกากรต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ คำร้องขอลงทะเบียนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด) บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือหลักฐานการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ […]